PRAVILA FINISH NAGRADNE IGRE

Ovim pravilima, Priređivač priređuje nagradnu igru u robi i uslugama pod nazivom „FINISH
NAGRADNA IGRA“ (u daljem tekstu: NAGRADNA IGRA), te ova Pravila sadrže odredbe koje se
odnose na Priređivača nagradne igre, način organizovanja nagradne igre, nagradni fond, uslove
za učešće, način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, odgovornost organizatora prema
učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi
i uslugama.

Član 1.

NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA
Mercata VT d.o.o. Novi Sad
Temerinska 102
21 000 Novi Sad
Matični broj: 08762023
PIB: 101695403
Zakonski zastupnik: Saša Glušac, direktor.

 

 

Član 2.

Nagradna igra se priređuje pod nazivom „FINISH NAGRADNA IGRA“

 

 

Član 3.

Cilj priređivanja nagradne igre je promocija FINISH proizvoda i nagrađivanje vernosti potrošača,
kao i pozitivan uticaj na kretanje prodaje u radnjama trgovinskog lanca MERCATOR-S (u IDEA
prodavnicama, Roda marketima i Mercator hipermarketima) na teritoriji Republike Srbije (bez
teritorije AP Kosovo i Metohija).

 

Član 4.

Nagradna igra u robi i uslugama „FINISH NAGRADNA IGRA“ priređuje se u periodu od 5.
novembra 2022. godine do 5. decembra 2022. godine, uključujući i dan izvlačenja nagrada.

Nagradna igra će se priređivati na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije AP Kosovo i Metohija)
u svim trgovinskim radnjama trgovinskog lanca MERCATOR-S (u IDEA prodavnicama, Roda
marketima i Mercator hipermarketima).

 

Član 5.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju punoletna fizička lica (iznad 18 godina) sa
prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije AP Kosovo i Metohija), koja prihvataju Pravila
nagradne igre.

 

Član 6.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva
punoletna fizička lica sa pribivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije AP Kosovo i Metohija)
iznad 18 godina, koja u periodu trajanja nagradne igre u svim trgovinskim radnjama
trgovinskog lanca MERCATOR-S (u IDEA prodavnicama, Roda marketima i Mercator
hipermarketima) na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije AP Kosovo i Metohija), ostvare
kupovinu bilo koja dva Finish proizvoda [FINISH Sjaj 800 ml, FINISH All in One 100 tabs SUPER
CENA, FINISH Quantum Ultimate 16 Regular, FINISH sredstvo za čišćenje mašina za sudove
Limun 250ml, FINISH osveživač mašina za sudove Limun, FINISH All in One 100 tab Regular,
FINISH Quantum 72 tab Regular, FINISH 0% 70 tableta, FINISH All in One 86 tab Regular,
FINISH All in One MAX 94 tab Regular, FINISH Gel AIO Limun 650ml, FINISH Gel AIO Regular
650ml, FINISH osveživač mašina za sudove Odorstop, FINISH Sjaj 400 ml, FINISH Sjaj Limun
400 ml, FINISH sredstvo za čišćenje mašina za sudove 250ml, FINISH prašak Limun 2,5kg,
FINISH All in One 120 tab Regular, FINISH 0% Sjaj 400 ml, FINISH Gel Regular 2x1000ml,
FINISH Quantum Ultimate 15, FINISH Quantum Ultimate 50, FINISH Quantum Ultimate 60,
FINISH Quantum Ultimate 80, FINISH Quantum 100 TAB, FINISH Quantum 18 tab Regular,
FINISH Quantum 60 tab limun, FINISH So 1,5kg, FINISH All in One MAX 80 tab Regular, FINISH
kapsule za čišćenje mašina za sudove 3 komada, FINISH Quantum Lemon 120 kom].
Za učešće u nagradnoj igri:
Učesnik je dužan da pošalje SMS poruku na broj 2224, u periodu od 5. novembra 2022. godine
počev od 07.00 časova do 5. decembra 2022. godine u 12 časova, sa sledećom sadržinom:
IME (razmak) PREZIME (razmak) MESTO PREBIVALIŠTA (razmak) BROJAČ RAČUNA, na broj
2224, (primer: Petar Petrović Beograd 123456/123456PP), a cene poruke su kao u redovnom
saobraćaju (MTS 3,60, Yettel 3,99, A1 3,48 i Globaltel 4.99 dinara) i sačuva original ili kopiju
računa i isečak kao dokaz o kupovini.
Fiskalni račun, čiji se Brojač računa šalje, mora da bude izdat u radnjama trgovinskog lanca
MERCATOR-S (u IDEA prodavnicama, Roda marketima i Mercator hipermarketima) u periodu
trajanja nagradne igre uz ispunjavanje ostalih kriterijuma nagradne igre.
Jedinstven Brojač računa sa fiskalnog računa može biti poslat SMS-om samo jednom.
Svaki punoletni učesnik nagradne igre ima pravo da pošalje neograničen broj SMS poruka u
periodu trajanja nagradne igre, uz uslov da se u svakom pojedinačnom slučaju radi o drugom
Brojaču računa sa fiskalnog isečka.
Učestovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri na internet stranici
www.finishnagradnaigra.rs ili putem e-mail adrese: info@finishnagradnaigra.rs
Priređivač je dužan da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.
glasnik RS", br. 87/2018), te da iste primenjuje u obradi podataka o ličnosti prikupljenih tokom
realizacije ove nagradne igre.
Priređivač kao rukovalac zbirke osobnih podataka dobitnika nagradne igre, prikuplja, beleži,
čuva obezbeđuje i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka dobitnika nagrada, u skladu sa
važećim zakonskim propisima.
Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se sa
istima postupiti zakonito u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.
Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri
obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa važećim zakonskim propisima.
Priređivač može koristiti ime i prezime dobitnika nagrada, kao i njegove fotografije i video
zapise koji su u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri i to u promotivne svrhe putem svih
medija i bez naknade, u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Zakonom o zaštiti
podataka o ličnosti, uz pisanu saglasnost dobitnika.
Učesnici u svakom trenutku mogu povući datu saglasnost.
Dobitnici su dužni u skladu sa Pravilima nagradne igre da u trenutku preuzimanja nagrade
potpišu izjavu o preuzimanju nagrade, kojom će takođe biti potvrđeno da su upoznati sa
odgovarajućim zakonskim odredbama, u suprotnom gube pravo na nagradu.

 

Član 7.

Izvlačenje dobitnika svih nagrada vršiće se nasumičnim, programskim izborom iz baze podataka
koja je sačinjena od baze učesnika. Prvo se izvlače dobitnici svih nagrada, a odmah potom i
rezerve.
Za glavnu nagradu biće izvučene tri (3) rezerve, a za ostale nagrade pet (5) rezervi.
Izvlačenje nagrada obaviće se pred tročlanom komisijom, koju imenuje Priređivač.
Tročlanu komisiju čine:
– dvoje zaposlenih kompanije Mercata VT d.o.o. Novi Sad, Temerinska 102:
1. Marina Andrić
2. Ana Borjanović i
– jedan zaposleni kompanije Reckitt Benckiser – Predstavnistvo RB (Hygiene Home)
Hungary Kft. Beograd, adresa: Milutina Milankovića 11g, Novi Beograd, matični broj:
29017972, PIB: 111414268:
3. Lazar Timotijević.
Redosled izvlačenja nagrada će se obaviti tako da će biti prvo izvučene nagrade počev od
paketa proizvoda pa sve do glavnih nagrada.

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora da sadrži:
– Mesto i vreme utvrđivanja dobitnika,
– Datum i broj dokumenta nadležnog organa o saglasnosti priređivanja nagradne igre,
– Datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, imena i
prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika i naziv i vrednost
nagrade dobitnika,
– Broj telefona sa kog je poslat SMS dobitnika.
Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.
Izvlačenje nagrada biće obavljeno u Beogradu na adresi, Reckitt Benckiser Representative
Office, Milutina Milankovića 11g, 11070 Beograd, dana 5. decembra 2022. u 13.00 časova.

 

 

Član 8.

NAGRADE ZA DOBITNIKE
1. tri nagrade – po jedna BOSCH mašina za pranje sudova Serie 4 (SMS4HVI33E);
2. tri nagrade – po jedan BOSCH štapni usisivač (BCH86HYG1);
3. četiri nagrade – po jedan BOSCH aparat za kafu (TKA6A041);
4. 30 nagrada – po jedan paket proizvoda koji sadrži Tablete Finish Quantum Ultimate
50 i FINISH sredstvo za čišćenje mašina za sudove 250 ml.

Po izvlačenju dobitnika nagrada, komisija će proveriti validnost prijave i smatrati važećom samo
ako sadrži:
1. ime i prezime, mesto prebivališta, brojač računa, kontakt telefon.
Ukoliko izvučena prijava ne ispunjava neki od uslova predviđenih ovim Pravilima, nastavlja se
sa izvlačenjem, odnosno sve dok se ne izvuče prijava koja ispunjava sve uslove.
Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvoizvučenog dobitnika i koji će
dobiti nagradu u slučaju da prvoizvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog
razloga propisanog ovim Pravilima.
Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvoizvučenog rezervnog
dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvoizvučeni dobitnik i prvoizvučeni rezervni
dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim Pravilima i svaka
naredna zamena biće izvučena po istom postupku.
Dobitnici će biti obavešteni telefonskim pozivom ili SMS-om da su osvojili nagradu i na koji
način će im ista biti isporučena. Tom prilikom, dobitnik mora:
(i) pokazati ili poslati fotografiju originala računa ili kopije računa kao dokaz kupovine,
pri čemu se broj sa računa mora slagati sa brojem koji je naveden prilikom
prijavljivanja za učešće u nagradnoj igri i
(ii) ličnu kartu kao dokaz da je dobitnik punoletan.

 

Član 9.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni u privrednom društvu Marcata VT doo, kao ni
zaposleni u Reckitt Benckiser-u, članovi njihove uže porodice (bračni drug, deca, braća, sestre,
roditelji zaposlenog i roditelji bračnog druga zaposlenog ako žive u zajednici), druga lica koja

žive sa zaposlenima u zajedničkom domaćinstvu, kao ni lica koja su u stalnom radnom odnosu
ili na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u
priređivanju i organizaciji Nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima
vezanim za priređivanje Nagradne igre. Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom
nahođenju, izvrši mere protiv gore navedenih činjenica.

 

 

Član 10.

Ukupan broj nagrada je 40 (četrdeset), a ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 472.870,00
dinara (slovima: četiri stotine sedamdeset dve hiljade osam stotina sedamdeset dinara) i sastoji
se od sledećih nagrada:

 

Spisak nagrada:

Naziv nagrade

Ukupan broj nagrada

Cena RSD komad

Cena netto / komad

Cena / total bruto sa PDV-om

BOSCH mašina za pranje sudova Serie 4 (SMS4HVI33E)

3

70.990,00

59.158,33

212.970,00

BOSCH štapni usisivač (BCH86HYG1)

 

3

43.990,00

36.658,33

131.970,00

BOSCH aparat za kafu (TKA6A041)

4

10.990,00

9.158,33

43.960,00

Paket proizvoda koji sadrži Tablete Finish Quantum Ultimate 50 i FINISH sredstvo za čišćenje mašina za sudove 250ml

30

2.799,00

2.332,49

83.970,00

 

 

Član 11.

Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu ''Danas“, koji se distribuira na celoj
teritoriji Republike Srbije, najkasnije 8 dana pre početka nagradne igre i na internet stranici
www.finishnagradnaigra.rs.

 

Član 12.

Dobitnici nagrada će na dan izvlačenja nagrada biti obavešteni telefonski putem, minimum dva
uzastopna dana za redom u različito vreme (uključujući i dan izvlačenja nagrada), a ukoliko se
dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati SMS kojim će ga
obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku
od jednog dana od dana prijema SMS, na telefon priređivača na broj 063 7041259 u vremenu
od 9 sati do 12 sati.
Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu,
koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u članu 8. ovih Pravila.
Dobitnici će biti obavešteni SMS porukom, nakon čega su dužni da pošalju fotografiju fiskalnog
računa iz IDEA, RODA ili MERCATOR radnji na kom se vide podaci o kupovini minimum dva
FINISH proizvoda i Brojač računa, kupljena u periodu trajanja nagradne igre, i svoju adresu.
Adresa za isporuku nagrade mora biti na teritoriji Republike Srbije, bez AP Kosovo i Metohija.
Dobitnik će nagradu dobiti na naznačenu adresu najkasnije 30 (trideset) dana od dana kada je
podatke o adresi dostavio priređivaču nagradne igre.
Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost, niti za
bilo koju drugu nagradu.
Dobitnik nagrade mora odmah nakon obaveštavanja (a najkasnije dan posle toga) porukom na
broj 063 704 12 59 ili e-mailom na adresu info@finishnagradnaigra.rs, da dostavi priređivaču
fiskalni račun iz IDEA, RODA ili MERCATOR radnji na kom se vide podaci o kupovini minimum
dva FINISH proizvoda i Brojač računa, kupljena u periodu trajanja nagradne igre, a original ili
fotokopiju fiskalnog računa sa jedinstvenim brojem Brojača računa mora najkasnije prilikom
preuzimanja nagrade da dostavi priređivaču preko dostavljača nagrade, kao dokaz o izvršenoj
kupovini.
U slučaju da se priređivač odluči da organizuje medijsku i svečanu prezentaciju dodele nagrada,
dobitnici bi trebalo da se odazovu na iste radi obaveštavanja javnosti o realizaciji dobijene
nagrade.
Konačan spisak sa imenima dobitnika biće objavljen po završetku nagradne igre, odnosno 12.
decembra 2022. godine na internet stranici www.finishnagradnaigra.rs

 

 

 

Član 13.

Nagrade će biti isporučene brzom poštom, tako što će dobitnik potpisati zvanični izveštaj o
primopredaji koji obezbeđuje Priređivač, a u kom se pominju svi uslovi Nagradne igre i uslovi
koje je potrebno ispuniti oko načina preuzimanja robnih nagrada.
U slučaju da isporuku nagrade nije moguće postići iz razloga za koje snosi odgovornost dobitnik
(nije moguće stupiti u kontakt s dobitnicima nakon što su proglašeni važećim), biće
kontaktirane rezerve po redosledu njihovog izvlačenja.
Priređivač zadržava pravo da pozove rezerve, po redosledu izvlačenja, u slučaju kad Priređivač
ima osnovane razloge da smatra da je izvučeni dobitnik/dobitnica prekršio/prekršila uslove i
odredbe ovih Pravila, on/ona odbija nagradu, s njim/njom ne može da se stupi u kontakt u
okviru roka ustanovljenog za predaju nagrade ili njega/nju nije moguće validirati kao dobitnika.

 

Član 14.

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 30 (trideset) dana obavestiti Upravu za
igre na sreću o rezultatima igre, sa podacima o dobitnicima (ime i prezime, vrsta nagrade, broj
telefona i adresa dobitnika).

 

 

Član 15.

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati
navedenih Pravila i zakonskih propisa.
Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju neko od pravila.
Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane ovim Pravilima, te da iste
ni u kom slučaju ne mogu da budu zamenjene za novac.

 

 

Član 16.

Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu
sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

 

Član 17.

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj
fazi, ukoliko je došlo do događaja koji ima karakter više sile.
Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti
odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač u dnevnim novinama u
kojima su objavljena Pravila javno objaviti i razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i
distribucije nagrada.
U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre, neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna
šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

 

 

 

Član 18.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno
dobavljaču nagrada ili predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.
Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu
(uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koja je nastala kao posledica učestvovanja u
nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

 

 

 

Član 19.

U slučaju spora između Priređivača i učesnika nadležan je Osnovni sud u Novom Sadu.

 

 

Član 20.

Ova Pravila stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija, a
primenjuju se od dana početka Nagradne igre.

 

 

Član 21.

Priređivač se obavezuje da svi lični podaci, kako učesnika nagradne igre, tako i dobitnika
nagrada, mogu biti korišćeni isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.
Glasnik RS“, br. 87/2018).
U Beogradu, dana 4. oktobra 2022.