PRAVILA FINISH NAGRADNE IGRE

Na osnovu člana 16. i čl. 103. – 108. Zakona o igrama na sreću (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (“Službeni glasnik RS”, broj 152 od 18. decembra 2020.) i Odluke o priređivanju nagradne igre br. 364 od 1. avgusta 2023. godine društva MERCATA VT DOO NOVI SAD, sa sedištem na adresi Temerinska br. 102, Novi Sad, matični broj 08762023, PIB 101695403, dana 1. avgusta 2023. godine direktor Društva donosi sledeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

“FINISH NAGRADNA IGRA”

Ovim pravilima, Priređivač priređuje nagradnu igru u robi i uslugama pod nazivom “FINISH NAGRADNA IGRA” (u daljem tekstu: NAGRADNA IGRA), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, način organizovanja nagradne igre, nagradni fond, uslove za učešće, način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

Član 1.

NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA:

MERCATA VT DOO NOVI SAD

Temerinska 102

21 000 Novi Sad

Matični broj: 08762023

PIB: 101695403

Zakonski zastupnik: Saša Glušac, direktor.

Član 2.

Nagradna igra se priređuje pod nazivom “FINISH NAGRADNA IGRA”.

Član 3.

Cilj priređivanja nagradne igre je promocija FINISH proizvoda i nagrađivanje vernosti potrošača, kao i pozitivan uticaj na kretanje prodaje u radnjama trgovinskog lanca MERCATOR-S (u IDEA prodavnicama, Roda marketima i Mercator hipermarketima) na teritoriji Republike Srbije [osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija].           

Član 4.

Nagradna igra u robi i uslugama “FINISH NAGRADNA IGRA” priređuje se u periodu od 4. septembra 2023. godine do 18. oktobra 2023. godine, uključujući i dan izvlačenja nagrada.

Nagradna igra će se priređivati na teritoriji Republike Srbije [osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija] u svim trgovinskim radnjama trgovinskog lanca MERCATOR-S (u IDEA prodavnicama, Roda marketima i Mercator hipermarketima).


Član 5.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju punoletna fizička lica (iznad 18 godina) sa prebivalištem u Republici Srbiji [bez teritorije AP Kosovo i Metohija], koja prihvataju Pravila nagradne igre.


Član 6.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa pribivalištem u Republici Srbiji [bez teritorije AP Kosovo i Metohija] iznad 18 godina, koja u periodu trajanja nagradne igre u svim trgovinskim radnjama trgovinskog lanca MERCATOR-S (u IDEA prodavnicama, Roda marketima i Mercator hipermarketima) na teritoriji Republike Srbije [bez teritorije AP Kosovo i Metohija], ostvare kupovinu bilo koja dva Finish proizvoda [FINISH GEL ALL IN 1 REGULAR 650 ml, FINISH KAPSULE ZA CISCENJE MASINA ZA SUDOVE 3 KOM, FINISH OSVEŽIVAČ MAŠINA ZA SUDOVE LIMUN, FINISH Sjaj 800 ml, FINISH SJAJ limun 400 ml, FINISH SO 1,5 kg, FINISH SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE MAŠINA ZA SUDOVE 250 ml, FINISH SRED ZA CISCENJE MAS ZA SUDOVE LIMUN 250ML, FINISH QUANTUM 72 TAB REGULAR, FINISH ALL IN 1 MAX 80 TAB REGULAR, FINISH ALL IN 1 MAX 94 TAB REGULAR, FINISH ALL IN 1 100 TAB REGULAR, FINISH ALL IN 1 120 TAB REGULAR, FINISH QUANTUM ALL IN 1 120 TAB LIMUN, FINISH QUANTUM 60 TAB LIMUN, FINISH QUANTUM ULTIMATE 15, FINISH QUANTUM ULTIMATE 60 TABS, FINISH QUANTUM 100 TAB, FINISH QUANTUM ULTIMATE 50 TAB, FINISH QUANTUM ULTIMATE 80 TAB, FINISH ULTIMATE ALL IN 1 100 TAB LIMUN, FINISH ULTIMATE PLUS 45 TAB, FINISH ULTIMATE PLUS  54 TAB, FINISH ULTIMATE PLUS 72 TAB].

Za učešće u nagradnoj igri:

Učesnik je dužan da pošalje SMS poruku na broj 1919, u periodu od 4. septembra 2023. godine počev od 07.00 časova do 18. oktobra 2023. godine u 12 časova, sa sledećom sadržinom:

BROJAČ RAČUNA, na broj  1919, (primer: 123456/123456PP), a cene poruke su kao u redovnom saobraćaju (MTS 3,60, Yettel 3,99, A1 3,48 i Globaltel 4.99 dinara) i sačuva original ili kopiju računa i isečak kao dokaz o kupovini.

Fiskalni račun, čiji se Brojač računa šalje, mora da bude izdat u radnjama trgovinskog lanca MERCATOR-S (u IDEA prodavnicama, Roda marketima i Mercator hipermarketima) u periodu trajanja nagradne igre uz ispunjavanje ostalih kriterijuma nagradne igre.

Jedinstven Brojač računa sa fiskalnog računa može biti poslat SMS-om samo jednom.

Svaki punoletni učesnik nagradne igre ima pravo da pošalje neograničen broj SMS poruka u periodu trajanja nagradne igre, uz uslov da se u svakom pojedinačnom slučaju radi o drugom Brojaču računa sa fiskalnog isečka.

Učestovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri na internet stranici  www.finishnagradnaigra.rs ili putem e-mail adrese: info@finishnagradnaigra.rs

Priređivač je dužan da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), te da iste primenjuje u obradi podataka o ličnosti prikupljenih tokom realizacije ove nagradne igre.

Priređivač kao rukovalac zbirke osobnih podataka dobitnika nagradne igre, prikuplja, beleži, čuva obezbeđuje i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka dobitnika nagrada, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se sa istima postupiti zakonito u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa važećim propisima.

Priređivač može koristiti ime i prezime dobitnika nagrada, kao i njegove fotografije i video zapise koji su u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri i to u promotivne svrhe putem svih medija i bez naknade, u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, uz pisanu saglasnost dobitnika.

Učesnici u svakom trenutku mogu povući datu saglasnost.

Dobitnici su dužni u skladu sa Pravilima nagradne igre da u trenutku preuzimanja nagrade potpišu izjavu o preuzimanju nagrade, kojom će takođe biti potvrđeno da su upoznati sa odgovarajućim zakonskim odredbama, u suprotnom gube pravo na nagradu.


Član 7.

Izvlačenje dobitnika svih nagrada vršiće se nasumičnim, programskim izborom iz baze podataka koja je sačinjena od baze učesnika. Prvo se izvlače dobitnici svih nagrada, a odmah potom i rezerve.   

Za glavnu nagradu biće izvučeno šest (6) rezervi.

Za ostale nagrade biće izvučeno šest (6) rezervi.

Izvlačenje nagrada obaviće se pred tročlanom komisijom, koju imenuje Priređivač.                     

Tročlanu komisiju čine:

 • dvoje zaposlenih društva MERCATA VT DOO NOVI SAD, Temerinska 102:
 1. Marina Andrić
 2. Ana Borjanović i
 • jedan zaposleni Reckitt Benckiser – Predstavništvo RB (Hygiene Home) Hungary Kft. Beograd, adresa: Milutina Milankovića 11g, Novi Beograd, matični broj: 29017972, PIB: 111414268:
 1. Lazar Timotijević.

Redosled izvlačenja nagrada će se obaviti tako da će biti prvo izvučene nagrade počev od paketa proizvoda pa sve do glavnih nagrada.

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora da sadrži:

 • Mesto i vreme utvrđivanja dobitnika,
 • Datum i broj dokumenta nadležnog organa o saglasnosti priređivanja nagradne igre,
 • Datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika i naziv i vrednost nagrade dobitnika,
 • Broj telefona sa kog je poslat SMS dobitnika.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Izvlačenje nagrada biće obavljeno u Beogradu na adresi, Reckitt Benckiser Representative Office, Milutina Milankovića 11g, 11070 Beograd, dana 18. oktobra 2023. godine u 13.00 časova.


Član 8.

NAGRADE ZA DOBITNIKE

 1. šest nagrada – po jedna BOSCH mašina za pranje sudova SMS4HNI01E;
 2. tri nagrade – po jedan BOSCH kuhinjski robot MUM54251;
 3. tri nagrade – po jedan BOSCH štapni usisivač BCH86HYG1;
 4. šest nagrada – po jedan BOSCH aparat za kafu TKA6A041
 5. 30 nagrada – po jedan paket proizvoda koji sadrži Tablete Finish Ultimate 50 i FINISH sredstvo za čišćenje mašina za sudove 250 ml.

Po izvlačenju dobitnika nagrada, komisija će proveriti validnost prijave i smatrati važećom samo ako sadrži:

 1. brojač računa.

Ukoliko izvučena prijava ne ispunjava neki od uslova predviđenih ovim Pravilima, nastavlja se sa izvlačenjem, odnosno sve dok se ne izvuče prijava koja ispunjava sve uslove.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvoizvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u  slučaju da prvoizvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim Pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvoizvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvoizvučeni dobitnik i prvoizvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim Pravilima i svaka naredna zamena biće izvučena po istom postupku.

Dobitnici će biti obavešteni telefonskim pozivom ili SMS-om da su osvojili nagradu i na koji način će im ista biti isporučena. Tom prilikom, dobitnik mora:

 • pokazati ili poslati fotografiju originala računa ili kopije računa kao dokaz kupovine, pri čemu se broj sa računa mora slagati sa brojem koji je naveden prilikom prijavljivanja za učešće u nagradnoj igri i
 • ličnu kartu kao dokaz da je dobitnik punoletan.

 

Član 9.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni u privrednom društvu MERCATA VT DOO NOVI SAD, kao ni zaposleni u Reckitt Benckiser-u, članovi njihove uže porodice (supružnik, deca, braća, sestre, roditelji zaposlenog i roditelji supružnika zaposlenog ako žive u zajednici), druga lica koja žive sa zaposlenima u zajedničkom domaćinstvu, kao ni lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre. Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere protiv gore navedenih činjenica.

Član 10.

Ukupan broj nagrada je 48 (četrdeset osam), a ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 1.072.589,70 dinara (slovima: jedan milion sedamdeset dve hiljade pet stotina osamdeset devet dinara i 70/100) i sastoji se od sledećih nagrada:

Spisak nagrada:

Naziv nagrade

Ukupan broj nagrada

Cena RSD komad [sa PDV-om]

Cena RSD komad bez PDV-a

Cena / ukupna bruto sa PDV-om

BOSCH mašina za pranje sudova SMS4HNI01E

6

104.990,00

87.491,67

629.940,00

BOSCH kuhinjski robot MUM54251

3

49.990,00

41.658,33

149.970,00

BOSCH štapni usisivač BCH86HYG1

3

38.490,00

32.075,00

115.470,00

BOSCH aparat za kafu TKA6A041

6

10.990,00

9.158,33

65.940,00

Paket proizvoda koji sadrži Tablete Finish Ultimate 50 i FINISH sredstvo za čišćenje mašina za sudove 250ml

30

3.708,99

3.090,82

111.269,70

 

Član 11.

Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu “Danas”, koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, najkasnije osam (8) dana pre početka nagradne igre i na internet stranici www.finishnagradnaigra.rs.


Član 12.

Dobitnici nagrada će na dan izvlačenja nagrada biti obavešteni telefonski putem, minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme (uključujući i dan izvlačenja nagrada), a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv Priređivača, Priređivač će mu poslati SMS kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od jednog dana od dana prijema SMS, na telefon Priređivača broj 063 704 12 59 u vremenu od 9 sati do 12 sati.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi Priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u članu 8. ovih Pravila.

Dobitnici će biti obavešteni SMS porukom nakon čega su dužni da pošalju fotografiju fiskalnog računa iz radnji trgovinskog lanca MERCATOR-S (u IDEA prodavnicama, Roda marketima i Mercator hipermarketima) na kom se vide podaci o kupovini minimum dva Finish proizvoda kupljena u periodu trajanja nagradne igre i brojač računa, kao i svoju adresu .

Adresa za isporuku nagrade mora biti na teritoriji Republike Srbije, bez AP Kosovo i Metohija. Dobitnik će nagradu dobiti na naznačenu adresu najkasnije 30 (trideset) dana od dana kada je podatke o adresi dostavio Priređivaču nagradne igre.

Osvojene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost, niti za bilo koju drugu nagradu.

Dobitnik nagrade mora odmah nakon obaveštavanja (a najkasnije dan posle toga) porukom na broj 063 704 12 59 ili e-mailom na adresu info@finishnagradnaigra.rs, da dostavi priređivaču fiskalni račun izdat u nekoj od radnji trgovinskog lanca MERCATOR-S (u IDEA prodavnicama, Roda marketima i Mercator hipermarketima) na kom se vide Brojač računa i podaci o kupovini minimum dva FINISH proizvoda, kupljena u periodu trajanja nagradne igre, a original ili fotokopiju fiskalnog računa sa jedinstvenim brojem Brojača računa mora najkasnije prilikom preuzimanja nagrade da dostavi Priređivaču preko dostavljača nagrade, kao dokaz o izvršenoj kupovini.

U slučaju da se Priređivač odluči da organizuje medijsku i svečanu prezentaciju dodele nagrada, dobitnici bi trebalo da se odazovu na iste radi obaveštavanja javnosti o realizaciji dobijene nagrade.

Konačan spisak sa imenima dobitnika biće objavljen po završetku nagradne igre, odnosno do 25. oktobra 2023. godine na internet stranici www.finishnagradnaigra.rs


Član 13.

Nagrade će biti isporučene brzom poštom, tako što će dobitnik potpisati zvanični izveštaj o primopredaji koji obezbeđuje Priređivač, a u kom se pominju svi uslovi Nagradne igre i uslovi koje je potrebno ispuniti oko načina preuzimanja robnih nagrada.

U slučaju da isporuku nagrade nije moguće postići iz razloga za koje snosi odgovornost dobitnik (nije moguće stupiti u kontakt s dobitnicima nakon što su proglašeni važećim), biće kontaktirane rezerve po redosledu njihovog izvlačenja.

Priređivač zadržava pravo da pozove rezerve, po redosledu izvlačenja, u slučaju kad Priređivač ima osnovane razloge da smatra da je izvučeni dobitnik/dobitnica prekršio/prekršila uslove i odredbe ovih Pravila, on/ona odbija nagradu, s njim/njom ne može da se stupi u kontakt u okviru roka ustanovljenog za predaju nagrade ili njega/nju nije moguće validirati kao dobitnika.


Član 14.

Po okončanju nagradne igre, Priređivač  će u roku od 30 (trideset) dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima igre, sa podacima o dobitnicima (ime i prezime, vrsta nagrade, broj telefona i adresa dobitnika).


Član 15.

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju neko od pravila.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane ovim Pravilima, te da iste ni u kom slučaju ne mogu da budu zamenjene za novac.


Član 16.

Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.


Član 17.

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko je došlo do događaja koji ima karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti, dodeljivanje i distribucija nagrada biće odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača, te će Priređivač u dnevnim novinama u kojima su objavljena Pravila javno objaviti i razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre, neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

Član 18.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada ili predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koja je nastala kao posledica učestvovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

 

Član 19.

U slučaju spora između Priređivača i učesnika nadležan je Osnovni sud u Novom Sadu.


Član 20.

Ova Pravila stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane ministra finansija, a primenjuju se od dana početka Nagradne igre.


Član 21.

Priređivač se obavezuje da svi lični podaci, kako učesnika nagradne igre, tako i dobitnika nagrada, mogu biti korišćeni isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018).

 

 U Novom Sadu, dana 1. avgusta 2023.

Priređivač

MERCATA VT DOO NOVI SAD

 

 

Saša Glušac

Direktor